Postępowanie przeciwko TVP

Wśród prowadzonych aktualnie przez Kancelarię postępowań sądowych są i takie, które mogą mieć znaczenie dla praktyki stosowania i wykładni norm prawnych prawa powszechnego, jak i szerzej w kotekście społeczno- politycznym;

Tytułem przykładu postępowanie prowadzone w interesie publicznym przeciwko TVP o zapłatę w związku z brakiem zapewnienia równego dostępu do programów publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych oraz możliwości przedstawienia swoich stanowisk z uwagi na naruszenie art. 11 Konstytucji oraz art. 23 ust 1. w zw z art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT), w zw. z art. 116 § 1 i art. 117 § 1 i 4 Kodeksu wyborczego oraz § 1 ust. 3 Rozporządzenia KRRiT z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych, III C 684/16 Sądu Okręgowego w Warszawie, będziemy na bieżąco informować o jej przebiegu, na dzień dzisiejszy sprawa została przyjęta do rozpoznania i rozstrzygnięcia a odmienne wnioski TVP domagającej się odrzucenia/oddalenia pozwu w szczególności z uwagi na brak drogi sądowej zostały oddalone- zapadłe w sprawie rozstrzygnięcia mogą mieć niebagatelne precedensowe znaczenie !