Precedensowa wygrana z Organizacją Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi

Z prawdziwą przyjemnością informuje o wygranej sprawie mojego Klienta małej spółdzielczej telewizji przeciwko jednej z największych Organizacji Zbiorowego Zarządzania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. To szczególnie ważna wygrana bo zapadły wyrok ma charakter precedensowy biorąc m.in. pod uwagę uznanie przez Sąd niewspółmierności rządania przez OZZ kwoty przekraczającej rzeczywiście poniesioną przez nią szkodę ( klauzula generalna zasad współżycia spłecznego) jak i uznanie deliktowego charakteru roszczenia OZZ co oznacza w praktyce krótki 3 - letni termin jego przedawnienia.